همواره آنچه می بینیم کل واقعیت نیست!، قبل از قضاوت و تصمیم گیری از چند زاویه باید...