رنگ ارکیده های زرق و برق دار برای جذب حشرات و پرندگان است، و در واقع...