هیچ کس دوست ندارد دست یا پایش بشکند اما هنگامی که در چنین موقعیت قرار گرفتید...