داستان زیر به نقل از کتاب «شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید»، تالیف...