در دنیای جدی شکایت و دادگاه نیز گاهی اوقات اتفاقاتی می افتد که غیرقابل باور هستند...