در بسیاری از کشورها روز اول آوریل روز ویژه ای است. در این روز خاص شوخی...