شخصیت ما در واقع تحت تاثیر میزان اثر متقابل نیمکره‌های مغز بر هم است. در افراد...