شاه عباس یکم، پادشاه مقتدر صفوی بود که در زمان او قدرت ایران و هنر و...