کمتر کسی است که گالیله را نشناسد. منجم و فیزیکدان مشهور ایتالیایی که به سبب اکتشافات...