داستان سیاووش و سودابه را همه شنیده ایم یا قصه یوسف و زلیخا که در قرآن...