پاسخ این سوال تا حد بسیار زیادی وابسته به این موضوع است که تعریف شما از...