دلیل این موضوع ساده است: نیروهایی که هنگام ورود مجدد موشک به جو زمین بر آن...