اژدها و گودزیلا و بقیه دوستان کارتونی و تخیلی که نفس آتشین داشتند، در طبیعت مابه‌ازای...