سورئال چیست؟ اگر سوال شما نیز هست، مطلب «سورئالیسم چیست؟» را حتما بخوانید. اگر به اینگونه...