اینکه سورئال چیست را خیلی در موردش صحبت کردیم. اگر یادتون نیست مطالب زیر را ببینید:...