برای گرافیستها ، رنگ دقیق خورشید # fff5f2 است. دلیل اینکه خورشید زرد به نظر می...