یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز،...