منصور منصور بن حسن، دهقان زاده ای از روستای باژ از تابران توس، سالی که شاعر...