آیا تا به حال یک میوه یا سبزی که به نظر می رسد چیز دیگری باشد،...