وین آدامز، ۶۶، و کاترین کینگ، ۵۹ ساله زوج کانادایی زندگی روتین شهری خود را رها...