این ها دانه های برف است که به وسیله یک دوربین تقویت شده با یک لنز...