آنگاه شاعری گفت: – با ما از زیبایی سخن بگو. و او پاسخ داد: زیبایی را...