اما نه از روغن و رنگ بوم، این نقاشی ها را مایکل ۲۹ ساله از انگلستان...