شادم که در شرار تو میسوزم شادم که در خیال تو می گریم شادم که بعد...