در دنیای گرانی و  رو به نابودی سوخت هر چه بیشتر بتوان انرژی را از طبیعت گرفت…چه...