میدانیم که میل به زیبایی فطری است و انسان فطرتا هرگونه زیبایی را دوست دارد و...