تحقیقات جدید حاکی از آن است که طول دوران بارداری انسان در درجه اول، توسط سوخت...