«آزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست» این سخن از...