تعریف تشویق و تنبیه را بدانیم تشویق در لغت به معنای به شوق در آوردن و...