مجریان برنامه های فریب عمومی از اینکه طرح و برنامه فریب خود را در معرض روش...