دست خط شما به کدام دسته تعلق دارد… کسانى که خطى نامرتب دارند احتمالاً در زندگى...