می دانید چرا سیب یا گوجه فرنگی قرمز اند و علف سبز؟ در حالیکه همه ی...