تاریخ پر است از افراد، شخصیت ها و حوادثی که تاثیر شگرف بر بشریت گذاشته اند....