ماندالا (به معنی دایره در سانسکریت) جدولی است هندسی مورد استفاده در ادیان بودا و هندو...