سمفونی مردگان در پشت جلد این کتاب اینگونه میخوانید که…  کتاب سمفونی مردگان شاهکار عباس معروفی،...