گاهی اوقات، ساده ترین اختراع می تواند جان میلیون ها نفر را نجات دهد. در این...