به اندازه و به موقع بخوابید اگر شما ۶ تا ۸ ساعت در روز خواب کافی...