گروهی از محققان دانمارکی در همکاری با یک تیم بین‌المللی با بررسی مجدد داده‌های شتاب دهنده...