دیوژن یا دیوجانس (او را دیوگنس نیز خوانده اند) در سینوپ در آسیای صغیر زاده شد....