پالت های چوبی همجا هستند. معمولا از این پالت ها در زیر اجناس برای جابجایی آن...