داشتم بازی های المپیک می دیدم که رسید به دو ماراتن. گفتم یه مطلبی بنویسیم اندر...