پینوکیو یک عروسک چوبی بود که توسط پدر ژپتو ساخته شد و همواره رویای تبدیل شدن...