“خاکستر” یک ایده ساده اما درنهایت زیبایی می باشد، در این پروژه در مورد ایجاد چیزی...