دریاچه Hillier واقع در مجموعه جزایر Recherche در استرالیای غربی را به جرات یکی از شاهکار...