در چنگیز نامه های مختلف از خراب کردن شهر بلخ و کشتار مردم آن نام...