در خصوص اینکه حشاشیون که بودند مطلب زیبای زیر را برگی بزنید. حشاشیون که بودند؟ انواع...