باید بدانیم که: سندرم کلاین فلتر بیماری ارثی نیست، بلکه ناهنجاری کروموزومی است سندروم کلاین فلتر...