در این صفحه از روش های تاریخی درمان در ایران می نویسم،  که همچنان موازی با پزشکی...