متن زیر برگرفته از صحبت های دکتر محمدرضا سفری نژاد رییس انجمن علمی ‌سلامت خانواده ایران،...