مانند هر موضوع روانپزشکی، افسردگی پائیزی نیز از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است. از دیدگاه زیستی،...